Hướng dẫn trang trí Blog bằng hiệu ứng ngôi sao

Tài liệu
Hướng dẫn trang trí Blog bằng hiệu ứng ngôi sao
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

Không cần dài dòng,đây là code của Trần Thanh Bình share mình,mình share lại cho các bạn !
Các bạn copy đoạn code dưới và chèn vào trước thẻ </body> 


<style>
.star{position:fixed;top:0;left:0;right:0;pointer-events:none;z-index:20}
.contentz{height:100%;position:absolute;overflow:hidden;z-index:1}
</style>
<div class='contentz'>
<canvas class='star'></canvas>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var canvas = $('canvas')[0];
var context = canvas.getContext('2d');

var Dots = [];
var ID = 0;
var colors = ['#FF9900', '#424242', '#BCBCBC', '#3299BB', '#B9D3B0', '#81BDA4', '#F88F79', '#F6AA93'];
var maximum = 100;

function Dot() {
 this.active = true;
 this.id = ID; ID++;
 
 this.diameter = 2 + Math.random() * 7;

 this.x = Math.round(Math.random() * canvas.width);
 this.y = Math.round(Math.random() * canvas.height);
 
 this.velocity = {
  x: (Math.random() < 0.5 ? -1 : 1) * Math.random() * 0.4,
  y: (Math.random() < 0.5 ? -1 : 1) * Math.random() * 0.4
 };

 this.alpha = 0.1;
 this.maxAlpha = this.diameter < 5 ? 0.3 : 0.8;
 this.hex = colors[Math.round(Math.random() * 7)];
 this.color = HexToRGBA(this.hex, this.alpha);
}

Dot.prototype = {
 Update: function() {
  if(this.alpha <= this.maxAlpha) {
   this.alpha += 0.005;
   this.color = HexToRGBA(this.hex, this.alpha);
  }

  this.x += this.velocity.x;
  this.y += this.velocity.y;

  if(this.x > canvas.width + 5 || this.x < 0 - 5 || this.y > canvas.height + 5 || this.y < 0 - 5) {
   this.active = false;
  }
 },

 Draw: function() {
  context.strokeStyle = this.color;
  context.fillStyle = this.color;
  context.save();
  context.beginPath();
  context.translate(this.x, this.y);
  context.moveTo(0, -this.diameter);

  for (var i = 0; i < 7; i++)
  {
   context.rotate(Math.PI / 7);
   context.lineTo(0, -(this.diameter / 2));
   context.rotate(Math.PI / 7);
   context.lineTo(0, -this.diameter);
  }

  if(this.id % 2 == 0) {
   context.stroke();
  } else {
   context.fill();
  }
  
  context.closePath();
  context.restore();
 }
}

function Update() {
 GenerateDots();

 Dots.forEach(function(Dot) {
  Dot.Update();
 });

 Dots = Dots.filter(function(Dot) {
  return Dot.active;
 });

 Render();
 requestAnimationFrame(Update);
}

function Render() {
 context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 Dots.forEach(function(Dot) {
  Dot.Draw();
 });
}

function GenerateDots() {
 if(Dots.length < maximum) {
  for(var i = Dots.length; i < maximum; i++) {
   Dots.push(new Dot());
  }
 }

 return false;
}

function HexToRGBA(hex, alpha) {
 var red = parseInt((TrimHex(hex)).substring(0, 2), 16);
 var green = parseInt((TrimHex(hex)).substring(2, 4), 16);
 var blue = parseInt((TrimHex(hex)).substring(4, 6), 16);

 return 'rgba(' + red + ', ' + green + ', ' + blue + ', ' + alpha + ')';
}

function TrimHex(hex) {
 return (hex.charAt(0) == "#") ? hex.substring(1, 7) : hex;
}

function WindowSize(width, height) {
 if(width != null) { canvas.width = width; } else { canvas.width = window.innerWidth; }
 if(height != null) { canvas.height = height; } else { canvas.height = window.innerHeight; }
 
}

$(window).resize(function() {
 Dots = [];
 WindowSize();
});

WindowSize();
GenerateDots();
Update();
//]]>
</script>

Hiện có bình luận